Statut

Statut Fundacji


STATUT FUNDACJI
ROZWOJU KULTURY WE WROCŁAWIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Rozwoju Kultury we Wrocławiu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wiesława Małucha – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Osipacz w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Walerego Sławka 3/1 dnia 04.10.2013 r. – repertorium A nr 1772/2013- działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U z 1991 r Nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1) Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4

1) Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego.
2) Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć filie.

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:
1. Inspirowanie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie twórczości muzycznej oraz inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych.
2. Promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.
3. Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej.
4. Opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną.
5. Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

§ 9

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:.

1. Inicjowanie i realizowanie programów informacyjnych, badawczych i szkoleniowych służących krzewieniu kultury muzycznej w kraju i za granicą
2. Organizowanie, finansowanie i promocje:
a) działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie twórczości muzycznej,
b) nagrań muzycznych,
c) obiektów, które ze względu na szczególną wartość architektoniczną, kulturalną czy duchową mogą stać się centrami kulturalnymi lub miejscami imprez kulturalnych,
d) najbardziej uzdolnionych, wybijających się kompozytorów i wykonawców.
3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
kulturalnymi oraz osobami fizycznymi w zakresie objętym celami fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
4. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,-zł (sł. zł: trzy tysiące) przyznany w oświadczeniu woli oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Majątek Fundacji tworzony jest również z:
1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,
2. subwencji i dotacji osób prawnych, fizycznych, instytucji rządowych i samorządowych,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji organizowanych przez Fundację na jej rzecz,
4. odsetek bankowych,
5. zysków z lokat kapitałowych, papierów wartościowych i instrumentów finansowych, które mogą przyczynić się do wzrostu majątku Fundacji,

§ 13

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację celów statutowych oraz bieżące potrzeby Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia wysokość spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 15

1. Osoby fizyczne i prawne, które:
a) dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej, lub łącznej na znaczną sumę;
b) w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji,
mogą uzyskać tytuł Mecenasa Fundacji.

2. Decyzję o przyznaniu tytułu Mecenasa Fundacji podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji.

§ 16

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Fundatorowi służy prawo odwoływania członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Zarząd.

§ 18

Członkowi Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.

§ 19

Zarząd Fundacji:
1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.
2. Czynności w zakresie zwykłego zarządu może wykonywać jeden członek Zarządu bądź osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
3. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie.
5. W stosunku do pracowników Fundacji za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy dokonuje Członek Zarządu Fundacji lub upoważniona osoba.

Rozdział V
Zmiana statutu

§ 21

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 22

1) Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2) Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 23

1) Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2) Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji Podejmuje zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Fundator – Wiesław Małucha