Cele

Cele Fundacji


1. Inspirowanie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie twórczości muzycznej oraz inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych.

2. Promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.

3. Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej.

4. Opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością artystyczną.

5. Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne. Założyciel wszystkie swoje cele oraz środki ich realizacji, sposób organizacji Fundacji określił w ustalonym przez siebie Statucie.

Założyciel Fundacji: Wiesław Małucha